Súťaže

Lyra Chocolate, via Michal Slovák

Súťaž sa dá aplikovať na akékoľvek zadanie v oblasti grafického dizajnu. Vyhlásiť ju môže tak verejný, ako aj súkromný vyhlasovateľ. Pokiaľ je súťaž vyhlásená dobre, zadávateľ na jej konci spravidla získava širokú škálu riešení, z ktorých mu nezávislá porota zložená z odborníkov pomáha vybrať najkvalitnejšie a najvhodnejšie ponúknuté riešenie.

Odmena

K súťaži treba od samého začiatku pristupovať zodpovedne. Mal by ju vyhlasovať človek, ktorého úmyslom je, aby všetko prebehlo transparentne a na vysokej profesionálnej úrovni. Na pokrytie súťaže treba mať dostatok finančných prostriedkov, ale aj časových kapacít. Finančné ohodnotenie by malo byť motivujúce k prihláseniu kvalitných potenciálnych účastníkov. Odmena vo forme skicovného by mala byť vyplatená tým účastníkom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach a podľa toho by mala byť náležite odstupňovaná. Zvyšní účastníci nezvyknú byť finančne odmenení a náklady, ktoré im vznikli v spojení so súťažou si hradia z vlastných zdrojov, nie sú v réžii zadávateľa. Pri vytváraní budgetu tiež treba myslieť na finančné ohodnotenie ľudí, ktorí sa na súťaži budú podieľať. Takisto treba rátať s nákladmi spojenými s propagáciou súťaže samotnej, ktorá by mala zabezpečiť, že sa informácie o jej vyhlásení dostanú k správnym ľuďom.

Časový harmonogram súťaže

Maximálna dĺžka súťaže nie je definovaná, vždy záleží od komplexnosti zadania. Nemala by však trvať kratšie než jeden mesiac od jej vyhlásenia. Vždy treba rátať s časovou rezervou, pokiaľ sa správa o jej vyhlásení rozšíri a dostane k potenciálnemu účastníkovi.

Atraktivitu súťaže možno merať podľa rôznych faktorov. Okrem vyššie spomínaných je tiež veľmi dôležité zloženie poroty, ktorá by mala byť v čo najväčšej možnej miere zložená z odborníkov. Je tiež vhodné, aby v porote boli zastúpení odborníci z rôznych generácií a bola tak do istej miery zabezpečená pestrosť názorov. Len v prípade výskytu odborníkov v porote má pre dizajnéra–profesionála zmysel zvažovať svoju účasť v takejto súťaži.

Verejná alebo vyzvaná?

Súťaž môže byť buď verejná, alebo vyzvaná. Verejná (anonymná) je určená komukoľvek a počet účastníkov je neobmedzený. Vyzvaná (neanonymná) je určená obmedzenému počtu konkrétnych profesionálov, ktorých si vyberá sám zadávateľ, ideálne na odporúčanie odbornej poroty.

Verejná súťaž sa ďalej delí buď na jednokolovú, alebo dvojkolovú. V oboch prípadoch by mala byť anonymná. Pri dvojkolovej súťaži je prvé kolo anonymné a druhé kolo neanonymné, kvôli nutnosti kontaktovania postupujúcich. Zadávateľ ich oslovuje s požiadavkou na podrobnejšie dopracovanie návrhov podľa vopred stanovených podmienok.

Dobrý brief nad zlato!

Je potrebné mať výborne slovne zadefinované zadanie. Pokiaľ ide o zákazku väčšieho rozsahu a verejného charakteru, je len dobre, pokiaľ vyhláseniu súťaže predchádza napríklad prieskum trhu, verejnej mienky, anketa a podobne, ktorá je potom súčasťou priložených dokumentov k zadaniu. Tento krok však nie je nevyhnutný. Akékoľvek dokumenty objasňujúce a doplňujúce zadanie v akomkoľvek zmysle však nie sú nikdy na škodu.